donderdag 18 oktober 2018

Special waterfall

Een stukje van mijn werk,
Een spontane impressie en expressie in mijn atelier.
Gemaakt met paletmes en acrylverf.
Er wordt nog verder aan gewerkt....
Deze waterval is voor mij heel bijzonder!
Ik laat een gedeelte van de foto zien, en mijn resultaat.
Zoek de verschillen....
Wat zie jij?

Deze waterval is heel speciaal, 
Een spetterende waterval, 
Een levende waterval, 
levend water stroomt.....

Een plek van aanbidding, 
Een plek van bezinning, 
Een aanbiddingsplek, 
aanbidding naar de hemel.

Deze plek is speciaal, 
Een plek in de bergen, 
Een plek omringd in de bergen, 
langs kronkelwegen.

dinsdag 16 oktober 2018

Harvest Time

Zomaar even een creatieve uitspatting! 
Acryllic en mixed media, 30 x 4o.
Herfst! 

"It's Harvest Time!"

Het was een uitdaging,
vooral om eens te lezen wat de bijbel schrijft. 

Matthew 9:38 
Vraag dus de eigenaar van de oogst of 
Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

In Bijbelse tijden was de oogst een zeer belangrijke gebeurtenis. 
Het verzamelen van geplante dingen, 
een natuurlijke tijd van het oogsten in vreugde 
wat is gezaaid en geproduceerd gedurende het jaar.

Matth. 13:30-39 en 36-39 
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.

Math.13:31,32 
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’  

2 Corinthians 9:10 
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Dit zijn gedeeltes uit het nieuwe testament.
Wat heb jij nog te vertellen over de oogst?

dinsdag 9 oktober 2018

It 's all about love

Het heeft mij verbaasd sinds mijn bekering en wedergeboorte, 
dat gelovigen zo "stil" zijn. 
Daar bedoel ik iets specifieks mee, dus lees even verder.

Ik ben altijd geraakt door het enthousiasme van het publiek 
na een wedstrijd in een stadion. 
Sinds die ontdekking roep ik al jaren, en ik bid, 
dat de stadions gevuld zullen zijn met mensen, die juichen voor Jezus!

In 2006 kreeg ik een beeld en het werd deze quilt:  
“It’s all about love...”
Ik zag een enorm licht, zo helder, waar niets tegen in te brengen was. 
Het was als blinkend goud van Gods troon 
Het voelde zo warm en zo liefdevol. 
Ik zag het kruis
Ik zag de woorden "liefde" in alle talen
Ik zag mensen rondom het kruis samenkomen in eenheid
Ik zag en hoorde: God heeft een plan voor Europa 
en nog meer.....
Dit is mijn verhaal, verwerking en uitwerking:

God’s liefde-Het schitterde, zo mooi!  
God is licht en liefde, Zijn liefde straalt; Zijn troon schittert. 
Hij heeft ons lief, wij zijn Zijn schepping. 

Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.  

Hij verlangt ernaar, dat we bij Hem zijn. 
We kunnen tot God komen door onze zonden te belijden, 
te knielen bij het kruis.
God wil dat we tot ons doel komen door: 
Verzoening met God, met onszelf en met elkaar.
De muren , die we hebben opgebouwd, wil Hij afbreken.
Hij wil als een muur rondom ons zijn en ons in Zijn liefde omarmen.
( Zach.2:5 / Ps. 139:5)
Hij wil, dat we bij Hem zijn, één zijn in Hem.
Hij wil, dat we Hem zoeken en Hem aanbidden
We  vinden elkaar rondom het kruis.
Deze boodschap is voor de hele wereld
Ik zag in alle talen: 
liefde, amour, kjærlighet, love, iubire, kärlek, liebe, amor,enz.

Ik zag de vlaggen:  De vlaggen van Europa.
God heeft een plan met Europa.
Het is Zijn oneindige liefde, voor elke stam, volk en natie.

Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden:”Jezus Christus is Heer”, tot eer van God, de Vader. (Fil.2:10)

We willen Hem aanbidden en dat mogen we met elkaar doen.
          De 2 gouden vlaggen staan voor aanbidding.

De duif, het symbool van de Heilige Geest, 
Hij zal ons leiden, Hij is onze Trooster.

Het is alleen maar; Liefde, oneindige liefde, onbegrijpelijke liefde, eeuwige liefde.

Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.  ( Op.7:12)
Dit staat ( op de achterkant)
Dit beeld kreeg ik in 2006. De quilt is in 2007, in 4 maanden tijd, gemaakt.

woensdag 29 augustus 2018

Love of God over the city

Onlangs dit werk afgeschilderd.
Een 3- dimensionaal acrylic.

Een proclamatie over je woonplaats
Een proclamatie over je stad
Een proclamatie over het land
Een proclamatie over de natie
Een proclamatie over de naties...

The love of God
Coming over the city
Living water
Green valleys
All will bloom through His love.vrijdag 27 juli 2018

Druppels

Mieke is een bezoeker van de CREA Hoek
Zij komt met een plaatje van een aardbeiplant
Dat is wat ze wil gaan schilderen. 
Een moeilijke opdracht, maar 
na hard werken, veel geduld en volhouden heeft ze 
het schilderij klaar!!! 

Een "masterpiece."
Dit is wat ze beschrijft met de betekenis: 

Deuteronomium 32:2 
Mijn woorden zullen op je vallen als de zachte regen en de dauw, 
als regensluiers op het gras en als regensluiers op het jonge groen.

Dauw maakt harde kluiten zacht... 


Druppels
Druppels van dauw & regen. 
Dauw van Gods Geest...  
Regen is zegen.
Druppels van tranen van vreugde en dankbaarheid, maar ook ...
Druppels bloed, uit de wonden van mijn Jezus, 
mijn Verlosser, die voor mij stierf.

Druppels van mij & verdriet. 
Jezus  heeft Zijn Plaatsvervanger gestuurd, 
Zijn Geest om ons in alles bij te staan en te troosten.
 Hij weet wat wij voelen en meemaken. Hij is als mens geworden.

Heilige Geest, U bent zo welkom en verbonden met mijn  Geest. Wat zou ik zonder U zijn? Dank U wel lieve Heer Jezus, dat U de Trooster, de Wegvoorbereider, de Helper heeft gestuurd. U leeft in mij en bent altijd om mij heen. Ik heb U zo nodig! Op elk moment van mijn leven! Een Plaatsvervanger die mij bij de hand neemt en mij leidt op de weg naar het eeuwig Vaderhuis. Want ik ben een pelgrim, ik ben op reis. 

Met een dankbaar dat overloopt van Uw vreugde, Uw liefde en Uw Sjalom, omdat U mijn Vredevorst bent. U leidt mij op de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in Uw nabijheid. Ik wil U groot maken, met alles wat ik ben. Ik wil U prijzen, omdat U het zo waard bent!

zondag 10 juni 2018

Passion in the night (1)

Woensdag 30 mei "Passion Night in Nehemia.  
Een klein groepje kwam schilderen. 
De foto hierboven vertolkt alle werkstukken.
Het thema: "Bloei: "Diep geworteld - brede invloed."
 Hoe sta je er in?  
Wat heeft je geraakt in de laatste preken? 
Hoe ga jij het inkleuren voor het komende seizoen? 
Echt wel even iets om over na te denken!

Dit is ieders werk met de uitleg:
Dit beeld stelt de groei van de gemeente voor (blauw). 
In het centrum is de plaats van God, Hij zorgt voor de groei (groen).
Het bloed (rood) verbind elk , waar die zich ook bevindt. 
Er is duisternis, maar de duisternis kan Het licht niet overwinnen, 
nog grijpen. (Johannes 1). 
Het vuur van de heilige Geest van God bevindt zich 
op het snijpunt waar het licht en de duisternis elkaar treffen. 
Feit is dat de groei niet gestopt kan worden. 
Het is een waaiervorm, die zich als een orkaan uit uitgebreidt.
Tijdens de vasten week met de gemeente kreeg ik 
een beeld van God voor de gemeente. 
Ik zag God op zijn troon in een helder wit gewaagd, 
waarover alleen maar olie stroomde. 
De olie stroomde naar zijn kinderen, de gemeente. 
Het woord van vanavond was Psalm 1:
De boom gepland aan waterstromen. 
Ik heb getracht deze 2 te combineren door een olijfboom te schilderen 
met daarbij de olie, uit de olijven, die stroomt. 
De olie | De zalving.
Dit is de 1e aflevering van werkstukken tijdens de Passion Night.
In de volgende blogs een vervolg.

maandag 21 mei 2018

Onthulling - Jezus Majesteit

Ik wil mijn diepe respect uitbrengen
voor de Koning der Koningen
voor mijn Jezus!

Joh. 12 
Jezus zei: "De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 
Majesteit wordt verheven. 
Waarachtig, Ik verzeker u: 
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Marc 16 
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus
in de hemel opgenomen en nam Hij plaats 
aan de rechterhand van God.

Hand 7 
Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus 
zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en 
Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: 
"Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat."