donderdag 28 september 2023

Nog een korte tijd

Nog een tekst van het doek
Nog een korte tijd...
Deze tekst heeft wel iets bij mij en 
sprak mij erg aan. 
Het staat 3 x in het Bijbelgedeelte. 
🕚
Johannes 16:16 en verder
Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en 
nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien. 
Sommige zijner discipelen dan zeiden tot elkander: 
Wat betekent dit, dat Hij tot ons zegt: 
Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en 
nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien? 
🌩
En: Ik ga heen tot de Vader? 
Zij zeiden dan: Wat is dit, dat Hij zegt: 
Nog een korte tijd? 
Wij weten niet, wat Hij bedoelt. 

Jezus bemerkte, dat zij Hem iets wilden vragen en 
zeide  hen: Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zeide: 
🌩
Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en 
nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien? 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
Deze tekst past er helemaal bij
Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten
Er komt een tijd dat Hij zal zijn
Er komt een tijd dat Hij er zal zijn
Er komt een tijd dat wij zijn bij Hem
🌩
Hebreeën 10:37
Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, 
zal er zijn en niet op Zich laten wachten
🌩
Hebreeën 10:34-36
Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.
Het volgen van Jezus is volgen in het lijden
Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.
🌩
Lucas 21:36
Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
🛐
Wordt vervolgd....

woensdag 27 september 2023

Alles heeft een tijd

Alles heeft een tijd...
Zoals ik al in de vorige blogs schreef
is dit een project dat al grotendeels 
was uitgewerkt met de teksten 
Wat is "tijd" volgens de Bijbel?
Bij "tijd" gaat het altijd om het ogenblik waarop je God ontmoet, en waarop God je zijn nabijheid wil tonen en je zijn ontferming en genegenheid wil schenken. 
De diepe bedoelingen van God zijn niet te doorgronden
Wat een tijd
...waarin we mogen leven...
Genade tijd
Een bijzondere tijd van verwachting
van de terugkomst van Yeshua
Een profetische tijd 
Einde der tijd en?
Psalm 90:10: 
Want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 
De tijd gaat dus niet voorbij, wij gaan voorbij.
Zeg dus niet:
Geen tijd, geen tijd
Maar... Neem de tijd en ontdek 't
Neem de tijd en ontdek!
Deze tekst heb ik op 't doek geschilderd:
't uur van de waarheid
't uur van de waarheid
Wat is waarheid?
Waar vind je waarheid?
Johannes 14:6
Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.
Psalm 15:2
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.

Efeze 4:15
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien 
naar Hem die het hoofd is: Christus.
Psalm 25:5
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.
En deze tekst uit
Prediker 3:1
Alles heeft zijn uur en 
ieder ding onder de hemel zijn tijd
Prediker 3:11
Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op Zijn tijd; 
ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, 
zonder dat de mens van het werk dat God doet, 
van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.
Dit zijn alvast 2 teksten van het doek
waar de diepgang tot uiting komt
Wordt vervolgd...

zondag 24 september 2023

De tijd gaat snel

De onthulling
Al zo lang lag dit ontwerp klaar
Nu was het de tijd deze uit te werken
Ik wilde het gewoon af hebben
Druk aan het schilderen
De afwerking en laatste lagen
De laatste lootjes 
En dit is die dan:
Alles heeft een tijd...
Alle teksten op het doek
komen uit het Woord
Zie jij ze?
⌚⌛⏰
Wat 'n tijd om in te leven
Wat 'n tijd om te leven
Tijd om te leven met Hem!
🌍
In de volgende blog ga ik verder en
komt de volledige uitleg
Wordt vervolgd....

zaterdag 23 september 2023

Dagtekst en de 9e maand

In de 9e maand ben ik doorgegaan met
elke dag een Woord uit het Woord
Elke dag een digitale kaart
met een Woord uit de Bijbel 
Van alle teksten een leuke film gemaakt 
KLIK HIER om 't te zien
Ik ben benieuwd naar je reactie

donderdag 21 september 2023

De laatste hand...

De laatste hand aan het schilderij
De laatste penseel streken
Het geeft dan zo'n dankbaar gevoel!

Binnenkort laat ik het helemaal zien
Dan vertel ik het hele verhaal...
Het staat nu in het atelier voor 
bezichtiging met de Burendag

Nog even geduld....
Nog heel even wachten
Die tijd gaat snel

dinsdag 19 september 2023

Onze Vader Gebed

Het bidden..
Wat & hoe bidden?

Matheus 6
En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

Bidt gij dan aldus:
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;
Vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.

maandag 11 september 2023

Onderwijs mij...

Er zijn zijn zoveel regels, en er komen er steeds meer bij in deze tijd. Ze zijn niet bij te houden. Nieuwe wetten vanuit de regering. Gods Woord staat ook vol met leefregels. Ik verheug mij in het Woord en hoe meer ik lees, hoe meer ik Gods liefde in alles ervaar. Het zijn regels van liefde, zodat het goed met een ieder zal gaan. 

Er staan ook heel veel beloften in Gods Woord. Bij elke leefregel vind je ze. Ik noem de leefregels voorwaarden, die God stelt, om mij te beschermen.

Heb jij er zo weleens over nagedacht?

Op mijn facebook pagina post ik elke dag een tekst met diepgang en waarde. Het lezen van Gods Woord doet leven!