zaterdag 24 oktober 2020

Het Kniel bed

Vannacht kon ik niet slapen...
Ik kreeg een geweldig nieuw idee! 


Het kniel bed
Een bed dat knielt, 
terwijl je slaapt
't Werkt prima als je moeite hebt om je bed uit te komen
om te bidden of te knielen.
Geen extra tijd verliezen en ook nog heerlijk slapen.
Wil jij er ook zo een?

Ik heb er nog 1 in de aanbieding.
Gratis af te halen.

Vraag maar niet of ik heb geslapen

zondag 18 oktober 2020

Schilderij voor Nehemia

Ik had nog een schilderij  van profetisch schilderen van t begin. Het origineel hangt in Roemenië. Dit is dus en copy.

Ik werd er bij bepaald dit aan de oudsten van Nehemia te geven. Het is geschilderd op het podium in Nehemia rond oktober 2012.

KLIK HIER om het te lezen.

Ik wordt opnieuw bepaald bij eenheid. "Uw glorie daalt neer" zongen we met elkaar.

De duif symboliseert de Heilige Geest. Hij verlangt om Zijn volle zalving, Zijn glorie op ons, Zijn gemeente storten.

In de gemeente heeft Hij alle gaven, talenten en bedieningen gegeven. Deze komen tot uiting in samenwerking en eenheid. Als eenheid Hem loven, prijzen, Hem zoeken, en in die "flow" van zalving kan Hij ten volle werken.

De kleuren (van de mensen) staan voor alle gaven, talenten en bedieningen in de gemeente.

Hij wil doorbreken en beweging brengen.

Angst en andere dingen belemmeren en staan nog in de weg....

Dit schilderij laat zien wat Hij verlangt, en dat heb hierin proberen uit te schilderen.

zondag 6 september 2020

Schuilen bij God

Geschilderd in Nehemia met een "Presence" avond. 
Een avond in Zijn nabijheid, dicht bij Hem.

Schilderij in 2017 geschilderd
Het is 50 x 50
Meer is te lezen over dit schilderij
op de blog

Interesse?
Stuur even een bericht
Maak een afspraak voor bezichtiging
Af te halen in de CREAHoek

God troont

God troont
Hij is heilig
Almachtige Koning

Schilderij is gemaakt in 2014
In Your Presence
Het is 50 x 50
Interesse?
Stuur even een bericht
Maak een afspraak voor bezichtiging
Af te halen in de CREAHoek

Meer is te lezen over dit schilderij
op de blog

Herfst

Dit schilderij gaat naar Linda.
Het is 30 x 30
Een verf uitspatting van bladeren
in herfst kleuren.

 

UITVERKOOP!

Deze schilderijen zoeken een mooie plek 
in iemands huis...
Veel is geschilderd op het podium
tijdens profetisch schilderen.

Interesse?
Stuur een bericht ...
Maak een afspraak voor bezichtiging

Dit is een stukje uit de collectie
De komende weken licht ik elke keer 
een schilderij uit
om in het zonnetje. te zetten.

zondag 21 juni 2020

De rijke en de arme

Dit was één van de eerste verhalen, 
die ik heb gehoord uit de Bijbel. 
Ik zat voor een korte tijd op een chr. School. 
Het is mij altijd bijgebleven. 
Vandaag heb ik het uitgewerkt in mijn Journaling. 

Luk.16:9-31
En er was een rijk man, 
die gekleed ging in purper en fijn linnen en 
elke dag schitterend feest hield. 

En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, 
vol zweren, neergelegd bij zijn voorportaal, 
die verlangde zijn honger te stillen met 
wat van de tafel van de rijke afviel; 
zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 

Het geschiedde, dat de arme stierf en 
door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 

Ook de rijke stierf en hij werd begraven. 
En toen hij in het dodenrijk 
zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, 
zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 

En hij riep en zei: Vader Abraham, 
heb medelijden met mij en zend Lazarus, 
opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoeld, 
want ik lijd pijn in deze vlam. 

Maar Abraham zei: 
Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven 
hebt ontvangen en 
insgelijks Lazarus het kwade; 
nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 

En bij dit alles, 
er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, 
die vanhier tot u zouden willen gaan, 
dit niet zouden kunnen, 
en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 

Doch hij zei: 
Dan vraag ik u, vader, 
dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, 
want ik heb vijf broeders. 
Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, 
dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 

Maar Abraham zei: 
Zij hebben Mozes en de profeten, 
naar hen moeten zij luisteren. 

Doch hij zei: 
Neen, vader Abraham, 
maar indien iemand van de doden tot hen komt, 
zullen zij zich bekeren. 

Doch hij zei tot hem: 
Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, 
zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, 
zich niet laten gezeggen. 
Het heeft mij diep geraakt...

Wat betekent het voor jou?