vrijdag 22 mei 2020

Een psalm in mijn Bijbel journal

Eindelijk weer eens een journal
in mijn Bijbel
Weet jij wat er in Psalm 150 staat?
Ik wordt er altijd heel blij van! 

Heerlijk zingen uit het Woord 
=
Tekst uit 't hoofd leren

Wil je mee zingen?
Dat kan: KLIK HIER!

Halleluja. 
Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
Looft Hem met bazuingeschal,
looft Hem met harp en citer
looft Hem met tamboerijn en reidans,
looft Hem met snarenspel en fluit,
looft Hem met klinkende cimbalen,
looft Hem met schallende cimbalen.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja. 

Psalm 149
Zing voor de HEER een nieuw lied,
Laten zij dansend zijn naam loven,
bij lier en tamboerijn voor hem zingen.
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk

woensdag 29 april 2020

Een glas wijn

Een gevuld glas
Een glas wijn
Een herinnering

Het avondmaal
Het vieren
Het samenzijn

Feest
Gezelligheid
Uitnodiging

Wanneer zullen we elkaar zien
Wanneer samen het glas heffen
Wanneer ...

donderdag 26 maart 2020

De overwinning is aan JEZUS!

Een prachtig nummer:
Victory Belongs To Jesus
Om het nummer te beluisteren,
De overwinning behoort aan Jezus!

Hij overwon!!! 
Toen Hij aan het kruis stierf!!! 

Ik was dood door mijn zonden …. maar 
God heeft mij samen met Christus 
levend gemaakt toen Hij al mijn zonden kwijtschold. 
Hij heeft het document met voorschriften 
waarin ik werd aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd 
door het aan het kruis te nagelen….

Col.2:15: 
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd!!!

Jezus is overwinnaar, en ik met Hem!

Als je dit gelooft staat jouw naam 
in Zijn handpalm gegrift en 
je mag dit met mij zeggen en proclameren
over elke situatie in je leven.


Jezus is Overwinnaar! 
Als christenen staan we 
standvastig in geloof en 
blijven we aan de waarheid vasthouden. 
We volharden, des te meer tijdens beproevingen, 
moeiten en verdrukking,  
omdat we meer dan overwinnaars zijn!


Who will stand against the Lord?
No one can
No one will
Who will stand against the king?
No one can
No one will

Oh oh oh

Victory belongs to Jesus
Victory belongs to Him
Oh oh oh

I said, who can stand
 (who can stand against the Lord?)
No one (no one can)
No one (no one will)
Yes, who can stand
 (who can stand against the king?)
Nobody can (no one can)
No one will (no one will)
Oh oh oh

Victory belongs to Jesus!!!  

Rom.5: 3-6
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Jac. 1 2-6
Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof,…..


Jac.5 11
Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

II Petr.1  5-8
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.


Heb.12 1-3
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem,….

woensdag 18 maart 2020

Liefde doet

Liefde doet 
Zomaar mijn speling het thema 
Liefde Doet
Thema van Nehemia voor 2020. 
Een spel met de letters. 
Het brengt mij allereerst bij 
wat de Vader schiep uit liefde. 
En wat Jezus deed voor mij in liefde. 
En Gods Woord…

I Cor. 13 
De liefde is  geduldig en vol goedheid. 
De liefde kent geen afgunst, 
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, 
ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, 
ze verheugt zich niet over het onrecht maar 
vindt vreugde in de waarheid. 
Alles verdraagt ze, 
alles gelooft ze, 
alles hoopt ze, 
in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan.
In allerlei zachte tinten de liefde als hart geschilderd. 
Zoveel kleuren. 
Daarna in wit transparant verder gegaan. 
De liefde in transparantie en veelkleurigheid. 
De liefde is… 
Liefde moet niets. 
Liefde doet! 
Gekozen voor Rood: Liefde. 
Complementaire kleur groen daarbij gebruikt. 
Zij gaan samen. 
Dit is mijn 1e tekening met letterspel.
Ik ben benieuwd wat er nog meer is in het thema…..
Ik hoor het graag van je!

dinsdag 17 maart 2020

Mijn Here, mijn Beschermer

Gods Woord proclameren
Geleerd bij DPM

Derek Prince schrijft: 
Het is heel belangrijk dat we ons de kracht van Gods Woord realiseren. 
Het uitspreken van Gods eigen Woord is de krachtigste manier 
om Gods gezag effectief te maken in iedere situatie. 

Dit boek beschrijft meer.
Lees meer: KLIK HIER!

zaterdag 22 februari 2020

Zalfolie en goud...

 Waarlijk, De Here is aan deze plaats Gen.28 

Met de prayernight kreeg ik een beeld.

Ik zag een gele kruik die uitgegoten wordt. 
Het is geen kleine, maar een grote. 
Een grote hand houdt deze vast en giet deze uit. 
Er stroomt een gele vloeistof uit. 
De stroom die daar uit komt verandert in puur goud. 
Vreugde / glorie 
kostbaar 

Deze woorden komen: 
U zalft mijn hoofd met olie, 
De beker vloeit over… 

Het gebeurt bij mij weleens dat een beeld terugkomt en 
er nog meer komt.....
Ik heb er een schildering van gemaakt 
Dit is wat ik nog meer kreeg: 

Jes. 61: 
De geest van God, de HEER, rust op mij,want 
de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en 
aan geketenden hun bevrijding, 
om een genadejaar van de HEER uit te roepen en 
een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
om aan Sions treurenden te schenken 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Joh. 14:12-14 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
wie in Mij gelooft, 
de werken, die Ik doe, 
zal hij ook doen, 
en grotere nog dan deze, 
want Ik ga tot de Vader; en 
wat gij ook vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen, opdat 
de Vader in de Zoon verheerlijkt word.

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen. 
(Dit zegt Hij 2 x) 

Joel 3:1 (Hand.2) 
Daarna zal het geschieden, 
dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren; 
uw ouden zullen dromen dromen; 
uw jongelingen zullen gezichten zien.

Deze 3 woorden kreeg ik als eerste: 
VERWACHTING
VERLANGEN 
VOLHARDING 

Olie - De zalving – uitstorting Heilige Geest 
Gesmolten goud = een proces waarbij alles wordt gelouterd en 
als eindresultaat een weerspiegeling is te zien
van wie je bent,
als het proces zich voltooit heeft. 
Hij, Christus wordt  steeds meer zichtbaar. 
We zullen Hem weerspiegelen. 

Dat is de 4e: 
VEROOTMOEDIGING 
Dat zijn de gebogen hoofden 

We stand in awe of The king. 
We are still and listen to His voice, for He is God. 

maandag 20 januari 2020

I lay me down

 I lay me down  
Een prachtig diepgaand lied van Michael W. Smith 
KLIK HIER om het te beluisteren

Dit is wat het met mij doet,
wat het nummer mij zegt...

I lay me down 
I bow down at His feet, 
I bow down for Him. 

I lay me down, 
I lay my self down 
I lay all of me down.
 I have found here
Love and mercy
From an infinite supply
I have found here
Living water
From a well that won't run dry
At Your feet
I bow in wonder
At Your feet
I place my crowns
Let surrender be the only sound
At Your feet
I lay me down
Fear and failure
Pride and hatred
You see all I've tried to hide
But sweet mercy
Has embraced me
Wrath has turned to life divine 
At Your feet  I bow in wonder
............ 
Into my emptiness
You speak life and give me breath
I lay me down
Undone by holiness
Take my all and nothing less
I lay me down

Ik ben benieuwd naar jouw reactie