zaterdag 27 augustus 2016

Kostbaar GOUD...

Vandaag even langs Pipoos voor een workshop werken met Posca stiften. 
Mijn Art Journal meegenomen, en 
heerlijk deze tekst in de winkel uitgewerkt. 
Dit is het resultaat...
Spr.8:17-19 
Ik heb lief wie mij liefhebben, 
wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. 
Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. 
Mijn vrucht is meer waard dan goud, 
ja dan gelouterd goud, 
mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.
God is Liefde
Ik heb Hem lief,omdat
Hij mij eerst heeft liefgehad...
Ik ben kostbaar
Kostbaar als GOUD
Dat is wat Hij mij geeft...
POSCA zijn verfstiften op basis van water en 
permanente kleurstoffen 
die op alle materialen gebruikt kunnen worden. 
Ze dringt niet door papier. 
De POSCA verf is zonder oplosmiddel en geurloos. 
De droogtijd van de verf is zeer kort.
Ik was benieuwd hoe de stiften op een donkere ondergrond werken. 
Ze zijn goed dekkend over de schilderlaag. 
Goud en zilver vallen iets tegen voor het doel waar ik ze voor wil gebruiken. 
Thuis met een andere goudstift de letters bewerkt, 
wat een sierlijk eindresultaat geeft. 
De glitterstiften komen er niet helemaal uit, wel de fluorstift.

^^^^^^^^^^
Ik ben benieuwd wat je er van vind. 
Heb je zelf ervaring met deze stiften?

donderdag 25 augustus 2016

Mijn & Zijn...

Een tekening en woordverwerking 
n.a.v. onderstaande teksten.

Jes.55:8,9
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en 
uw wegen zijn niet mijn wegen, l
uidt het woord des HEREN
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, 
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en 
Mijn gedachten dan uw gedachten.

Ik heb deze tekst heel persoonlijk gemaakt. 
De hemel staat boven de aarde 
De Here troont in de hemel 
Zijn wegen staan boven aan 
Zijn wegen dus boven de mijne 
Zijn plannen boven mijn plannen 
Zijn gedachten boven mijn gedachten. 
Hij is Here! 
Hij kent mij en doorgrond mij. 
Hij is mijn vader en Hij weet wat het beste is voor mij. 

Psalm 103:11 
Zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.

zondag 21 augustus 2016

Wie vrees ik nog?

Ik sta even opnieuw stil bij gebed.
In mijn vorige blogs heb ik daar ook bij stil gestaan. 

Waar vrees je voor? 
Op dit moment is er veel angst rondom 
terreur en dreiging. 

Ben jij bang? 
Hoe ga je er mee om?

Er is een lied uit Opwekking:760
KLIK HIER om het te beluisteren.

Ik vind de tekst heel mooi, en 
laat zien hoe ik erin mag staan
Het bezingt hoe wij erin mogen staan:U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan.

Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard.

Wie vrees ik nog?

Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 

De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd!

Wie vrees ik nog?

Geen wapen van de vijand houdt stand. 
 U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft; 

 U bent trouw, Heer. 

God van de hemellegers,
 U voert de strijd voor mij.


Waar ben jij bang voor? 
Waar bid jij voor? 

Waar bid jij voor op dit moment?

vrijdag 19 augustus 2016

Voor wie vrees ik?

De vreze des Heren

Psalm 34:12-15 Komt, kinderen, luistert naar mij, 
ik zal u de vreze des Heren leren. 
Wie is de man die het leven begeert, 
vele dagen wenst om het goede te genieten? 
Bewaar uw tong voor het kwade en 
uw lippen voor het spreken van bedrog; 
wijk van het van het kwade en 
doe het goede, 
zoek de vrede en jaag die na.

DPM heeft een nieuw boek  uitgegeven in juli:
Poort naar Gods zegen. 
Ik lees en leer graag van Derek Prince.
Uit het dagelijks woord van DPM deze wijsheden.

Wat de vreze des Heren is 

*God op de eerste plaats
Het hebben van de vreze des Heren is in wezen 
hetzelfde als gehoorzaam zijn aan het eerste 
van de Tien Geboden: 
Exodus 20:3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.


* Niets belangrijker dan Gods wil
 Hebreeën 5:7-8 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde 
onder tranen en met luide stem gesmeekt en 
gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en 
werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 
Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en 
zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd (NBV).

* Niet wijs in eigen ogen
Spr.3:7 Wees niet wijs in je eigen ogen: 
vrees de Heere en keer je af van het kwade.

Job 28:28 Maar tegen de mens heeft Hij (God) gezegd: 
Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en 
zich afkeren van het kwade is inzicht.
Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, 
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. 
Zijn lof houdt eeuwig stand.  

*De hoogheilige kennen 
Spr. 9:10 Wijsheid begint met ontzag (NBG = vreze) voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 
Psalm 51:8Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.

*Delen in Gods geheimen 
Psalm 25:12,14 Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen , Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

*Geen ruimte voor compromis 
Spr. 8:13 De vreze des Heeren is het kwade te haten; 
hoogmoed, trots en de verkeerde weg en 
een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 
Spr. 16:6 Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des Heeren keert men zich af van het kwade.*Vrees God heel de dag... 
Spr.23:17,18 Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des Heeren. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden

Zo is er nog veel meer te zeggen....
Gezegend ben je als je Hem vertrouwd... 
Psalm 1
***********

Psalm 19:10a De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand ... 
Spr. 15:33 Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. (NBV)
Spr. 15:33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer. ( NBG51)
Jak 3:17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. ( NBV)
2 Kron. 19:6-9 .....‘Besef goed welke taak u op u neemt, want u oordeelt niet op menselijk gezag, maar op gezag van de HEER, die u bij het rechtspreken ter zijde staat. Laat u leiden door vrees voor de HEER en neem u in acht, want de HEER, onze God, duldt geen onrecht, partijdigheid of corruptie.’ In Jeruzalem stelde Josafat een aantal Levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om de rechtsorde van de HEER te handhaven en recht te spreken over de inwoners van de stad. Hun droeg hij op: ‘Handel in ontzag voor de HEER (NBG = vreze des Heren), wees betrouwbaar en toegewijd.” (NBV)

Waar vrees je voor? 
Ondanks de angst die gezaaid wordt rondom terreur en dreiging.
Wie vrees je?
Wie vrees je nog?

zaterdag 6 augustus 2016

De bergen...

Ik hef mijn ogen op naar de bergen. 
Mijn favoriete stekje: Noorwegen. 
Dit zijn de Jotunheimen.
Als ik in de bergen ben, als ik daar wandel, 
dan geniet ik altijd enorm van het uitzicht. 
Zeker als ik boven op de berg sta, is het uitzicht adembenemend. 
Als ik onder in het dal ben, 
kan ik naar de bergen opkijken en is het "huge". 
Enorm. 
Majestieus. 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen. 
Ik kijk omhoog. Ik kijk naar Hem. 
Ik zoek Hem. 
De here Here. 
Hij is mijn uitzicht. 
Hij is mijn toevlucht.
********


Vandaag even heerlijk in de bijbel gejournalt.
Psalm 121
Ik hef mijn ogen
op naaar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van de Here.
Zie je Zijn hand?
Hij is er altijd!
###


Noorwegen:Lofoten

Ik sal mijn ogen op
Ik sla mijn ogen op naar de bergen
Ik sla mijn ogen op naar U
Ik sla ze niet teneer.

U bent mijn Hulp
U bent mijn Helper
U bent mijn Schepper
U bent mijn Heer

Heer Almachtig
Heer voor eeuwig
Heer van hemel en aarde
Heer van mijn leven

Hij houd mij vast
Hij bewaart mij
Ik val niet
U bent er altijd.

Ik sal mijn ogen op
Ik sla mijn ogen op naar Hem
Schepper van hemel en aarde
Mijn bewaarder.

dinsdag 2 augustus 2016

Gebed in de tuin


Dit profetisch kunswerk raakt mij. 
Het is heel mooi geschilderd en 
laat de houding van de Here Jezus zien 
in gebed met de Vader. 
Hier zie je Zijn houding van verootmoediging en strijd.

Schilderij van Carolina Banza: Jezus bid in de tuin. 
Woord van de Heer:
 "Ik wil dat je bid als Mijn Zoon heeft gebeden. 
Verootmoedig jezelf voor Mij, en 
Ik zal antwoorden op je gebed. 
Maak je geen zorgen voor morgen. 
Je weet niet wat morgen brengt.

*******

Math.26:26-28 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, 
sprak de zegen uit, brak het en 
gaf het aan zijn discipelen en zeide: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 
En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en 
gaf hun die en zeide: 
Drinkt allen daaruit. 
Want dit is het bloed van mijn verbond, 
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

De Here viert avondmaal voor Zijn lijden en sterven. 
Dit is bijzonder!Getsemane

Joh.18 Na dit gezegd te hebben, 
ging Jezus met zijn discipelen naar 
de overzijde van de beek Kidron, 
waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging.

Math.26:37,39,42,47 Hij begon bedroefd en beangst te worden. 
Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad
zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 
Ten tweeden male, ging Hij heen en bad
zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan,
 tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede!  
Hij bad ten derden male
opnieuw dezelfde woorden sprekende...... 

Dan zegt Hij tegen Zijn discipelen:
Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.Een prachtig nummer van  Communion - Not My Will
KLIK HIER om te luisteren en wordt stil...