zaterdag 30 juli 2016

Jezus gebed voor mij...

Ik moet denken aan het gebed van de Here Jezus, 
voordat Hij gevangen werd genomen en Hij zal lijden.

Jezus weet dat het uur is gekomen 
Zijn opdracht te vervullen. 
Hij ging de weg om mij bij de Vader te brengen, 
om mij de Vader te leren kennen en  

mij het eeuwige leven te geven.  

De Here Jezus bad...  
Hij bad voor mij 
Hij bad voor ons
Ik proef er zo'n diepe liefde in voor mij. 
Zo'n diepe liefde voor ons.

't Is echt de moeite om alles helemaal door te lezen,
en te beseffen wat Hij hier zegt.
Dit is Zijn gebed: 
Joh.16:32 Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, 
een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. 
En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
********
 Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar 
voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn van U,
 zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, 
bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, 
dat zij één zijn zoals Wij.... 
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Joh.17:13 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 
maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Joh.17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 
Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, 
heb ook Ik hen gezonden in de wereld;
Joh.17:20-23 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 
die door hun woord in Mij geloven, 
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, 
dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, 
heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 
Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, 
opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, 
en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
Wat een gebed!
Wat een Liefde...
Wat een zekerheid!

Dus... als het anders loopt in de wereld 
Ik  ben van Hem!
Wij zijn van Hem!

donderdag 28 juli 2016

Intercession-Voorbede


II Kron.7:14
...If My people, who are called by My name, 
shall humble themselves, pray, seek, crave, 
and require of necessity My face 
and turn from their wicked ways, 
then will I hear from heaven, 
forgive their sin, and heal their land.... 
(Empified)

...Als Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, 
zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en 
bekeren zich van hun boze wegen, 
dan zal Ik uit de hemel horen, 
en hun zonde vergeven en hun land herstellen....

***God nodigt mij uit in een gebed, 
alsof ik het opneem en 
het mijn eigen gebed en situatie is.*** 

***Voorbede = Staan in de schoenen van de ander.
 Ik ga die situatie uitbidden.***

***Heling & Herstel van ons land = hard nodig!!! 
Als het volk God gaat ontmoeten...***

Ik was deze zondag niet in staat om naar de dienst te gaan. 
Toch heel dankbaar dat ik wel liggend naar een preek kon luisteren, en 
tot de ontdekking kwam dat ik liggend kon schrijven en aantekeningen maken. 
Het ging om een preek van Bill Johnson op Bethel.tv over " Intercession-Voorbede."  
Het heeft mijn hart diep geraakt.

Benieuwd naar meer?
Ik deel mijn aantekeningen...
Laat even weten wat het met jou doet.

********

Voorbede vraagt een speciale manier van bidden. Velen bidden voor zichzelf. God raak hem aan / God, verander zijn leven / God, toon hem dit... Dit is geen gebed voor een oplossing. God nodigt mij uit in een gebed, alsof ik het opneem en het mijn eigen gebed en situatie is. Ik ga a.h.w. staan in de schoenen van de persoon waar ik voorbede voor doe. Ik ga die situatie uitbidden.

We vragen Gods wil en vervolgens komen we met onze eigen dingen.

Ik voel het probleem, maar als er geen actie is, blijft het bij voelen, en verandert er niets. Ik bid en (be)oordeel  hoe het in mijn eigen hart speelt. Mijn hart moet open gaan staan, en ik moet wakker worden!!!  Zoekend naar gerechtigheid, verantwoordelijkheid en realiteit. 

Hoe is dat bij jou? 

Hoe zal het zijn als we vanuit een eenheid aanhoudend bidden voor ons land en onze natie...Eenheid - universiteit en diversiteit.

Er zijn verschillende manieren om naar een situatie te kijken.
*  Het wassen van de handen in onschuld. Het probleem wordt niet gezien als ons probleem, en schuiven het door.

* Het gooien van stenen, (ver)oordelen de ander. Hoe gebeurt dat dan? Ik kan continu over  iets blijven praten en het steeds benoemen. Hierdoor kan ik iemand pijn doen en bezeren.
Sommige mensen zoeken problemen, praten over problemen en leven er uit.

* Staan in passie en liefde. Mijn positie in Christus maakt het verschil. 

Waar voed ik mijn hart mee? 

Ik denk aan Fil.4:8: "Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient." 

Hier staan we: Een volk dat uitgenodigd is door God Almachtig. Hij sprak en maakte... Hij nodigt mij uit om binnen te komen en te onderhandelen voor een natie.
Bekering en berouw... Belijden en bekeren... bekering en berouw...: "Ik en mijn voorouders hebben gezondigt ..."Ga staan in de schoenen van de ander!  Ga staan in de schoenen van het land: IK HEB HULP NODIG!

Zaai dit zaad - Zaai dit gebed.

zondag 24 juli 2016

ABBA, I (be) long You

Een prachtig nummer van "Jonathan David Helser" 


Tijdens het luisteren kreeg ik dit beeld,
Ik heb het geschilderd.

Abba
You're more real than
The ground I'm standing on
You're more real than
The wind in my lungs

Your thoughts define me
You're inside me
You're my reality

Abba, I belong to You

You're closer than the 
Skin on my bones
You're closer than the
Song on my tongue

Abba, I belong to You
Abba 

You're my DAD!

Dit gedicht kwam spontaan op:

Dansen op het water
Blik gericht op mijn Rots
Blik gericht op het Licht
Mijn Rots in de branding.

Dansen op het water
Tijdens de storm
vrees ik niet
Hij is mijn Rots in de branding.

Dansen op het water
Blik gericht op het Licht
Hij is mijn Lamp
Mijn licht in de wereld.

Dansen op het water
Kan ik alles aan 
Samen met mijn Rots
Samen met Abba, Vader.

zaterdag 23 juli 2016

maandag 11 juli 2016

Gebed om vernieuwing

 Een gedicht van Coby Poelman-Duisterwinkel 
met mijn kunstwerk van de adelaar.
Even wat uitvergroten, dan is het beter te lezen.

Het was 2013 dat ik deze adelaar 
op het podium in Ijselstein heb geschilderd.

Ik stond daar.....in het vizier vooraan, en ik zei:  
"Heer, ga Uw gang." 
 Is het eng? Ja, maar...  
Hij zegt dat Hij het gaat doen. 
Terwijl ik opsta om dat te schilderen wat God heeft gegeven en heeft bevestigd, laat Hij mij weten welke kleuren ik mag gebruiken. 
Ik begin met gelige kleuren, en ga verder in wat Hij laat zien.   
Halverwege het doek spreekt Hij dat ik verder mag in 
blauwe teinten in de ondergrond.  
Ik schilder verder en doe gewoon; 
schilder er op los.  
Normaal schilder ik niet zo met een vrije hand, 
maar wat ik voor ogen had, komt er uit. 
 Ik sta zelf helemaal verbaasd te kijken. 
Heb ik dat geschilderd? .....
Pas veel later, aan het eind zie ik wat Hij voor ogen had:  
Een prachtige brede rivier in een bergachtig landschap. 
De adelaar vliegt over de bergen. 
Daardoor is zijn uitzicht breed, en kijkt hij anders naar situaties.  
God tilt ons hoog boven alles uit, 
wil dat we in andere hoogtes komen, 
vliegen, en zweven op de wind van de Heilige Geest. 
Wat een ervaring!

vrijdag 8 juli 2016

Beleef de dag!

Vandaag een gedicht van Coby met 
één van mijn een kunstwerken.
Dit gedicht en meer op:
Pure worship is in the heart of the Father 
Hearing His heartbeat 
Feeling His love 
Knowing that His eye is on me 
I will worship His name forever. 
My life as a burning sacrifice 
Like Incense for the Lord 
I'll step in the boat and Go! 
I'll go where He leads me 
I'll go in His anointing
I'll use the gift He gave me 
I'll use my talents to worship Him 
He is
The Lord of Lords 
The King of Kings. 

Eerder gepubliceerd op: