maandag 29 september 2014

In de schuilplaats

In de Lente staat de treurwilg er zo mooi bij. 
Het is net als een beschutting als ik er onder sta.... 
Deze is geplant aan het water.
Het doet mij denken aan....
"the secret place."


In the secret place, 
where I meet HIM, who I love, 
and Him, who loves me!


Als ik bij Hem ben omringt Hij mij met Zijn liefde, 
een veelkleurige mantel geeft Hij mij....


Psalm 91   
 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten, 
vernacht in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tot de HERE: 
"Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik."

Hij zal mij beschermen met Zijn vleugels, 
onder Zijn wieken vind ik een toevlucht, 
Zijn trouw is een veilig schild.

 

zondag 21 september 2014

In Your Presence-De Mantel

Psalm 89:9:
" HEER, God van de hemelse machten, 
HEER, wie is zo sterk als u?  
Trouw omhult u als een mantel. (NBV)

Ik werd bepaald bij de mantel. 
De mantel heeft een bijzondere betekenis in het woord van God. 
Ik ben nog er diep van onder de indruk, 
en ben het nog verder aan het ontdekken.


Ik moest o.a. denken aan de mantel, die jozef van zijn vader kreeg. 
De mantel van de hogepriester, de profeet, en van een koning. 
De mantel die Elia Elisa toewierp. De mantel van autoriteit....


Toen Jezus aan het kruis hing, 
verdobbelden de Romeinse soldaten de mantel
 (het kleed) van Jezus. 
XXXXXXXXXXX

Deze woorden kwamen in mijn gedachten en raakte mij diep.....  
Ze namen Zijn mantel
ongevraagd
en ze dobbelen. 
Ze weten 't niet
Ze weten niet wat de mantel ten diepste betekent. 
Ze weten  niet wie Hij is, 
Hij die hangt aan het kruis. 
Alles gaat aan hen voorbij. 
Alles lijkt aan hen voorbij te gaan.
Ze doen hun plicht......

In dit schilderij houd ik de blik op het volbrachte werk van Jezus. (links) 

Samen wandelen met Jezus, 
Hij verlangt daar zo naar, dat ik ,wij, 
samen met Hem wandelen. 
Hij bekleed mij Zijn kleed van gerechtigheid.
Hij brengt herstel in mijn leven. I
k mag samen met hem wandelen. 
Onder Zijn autoriteit staan en grote dingen doen!

Het oude is voorbij....
Eerst zag ik allemaal oude puinhopen. 
Ik werd er bij bepaald deze niet te schilderen. 
Ik mocht nieuwe kleurrijke gebouwen schilderen. 
Al het oude is voorbij. Hij wil iets nieuws maken, het oude herstellen.

XXXXXXXXXXX 

Jes.61:1"De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.

XXXXXXXXXXX 

Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.

XXXXXXXXXXX

Jes.61:10:" 10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

XXXXXXXXXXX

Dit was het even, wie weet wat er nog meer komt.