zaterdag 22 november 2014

IYP-God regeert!

Tijdens de voorbereiding kwam de genezing 
van de 38-jaar lange zieke man in mijn gedachten.
Wat mij raakte was dat Hij eigenlijk zei: 
"Ik heb niemand ......." 
En daar was Jezus met de vraag: "Wil je gezond worden?" 
En Hij werd genezen.


Ik heb dit ook in mijn schilderwerk onderaan geschilderd: Een man in een rolstoel.....
  
XXXXXXXXXXX  
De gehele betekenis: 
God regeert! 
Zijn koninkrijk staat vast! 

Vanuit Zijn Troon stroomt een rivier. 

De boom des levens  - genezing.

" In Your Presence there is healing."  

Het bewegende water .... 

Het kruis, waar Hij alles volbracht.  

De rots waar ik op mag staan en bouwen....  
Het graf is leeg, Hij leeft!   
Zijn opstandingskracht leeft in mij!  
De rots waar ik op mag staan, dat is Hij!
Zijn zalving, de olie. 
Het vuur... 
Zijn vuur=hart voor de verlorenen, gebrokenen en gebondenen
Het anker: hoop.... 
Psalm 23.....


Uit het Woord:
Joh.3:1-9 Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, [die wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.] En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander vóór mij af. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. .....

Ps 18:32:Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht. Want wie is God behalve de Here,wie is een rots buiten onze God?
XXXXXXXXXXX
Ps 27:4,5 Eén ding heb ik van de Here gevraagd,dit zoek ik:te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven,om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen,en om te onderzoeken in zijn tempel.Want Hij bergt mij in zijn hutten dage des kwaads,Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent,Hij plaatst mij hoog op een rots.

XXXXXXXXXXX
Ps 62:8 Op God rust mijn heil en mijn eer,mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

XXXXXXXXXXX
Math 7: 24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
XXXXXXXXXXX
Heb 6:18 Haar (hoop) hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel.....
XXXXXXXXXXX
"In Your presence I long to be!"

2 opmerkingen: