donderdag 26 maart 2020

De overwinning is aan JEZUS!

Een prachtig nummer:
Victory Belongs To Jesus
Om het nummer te beluisteren,
De overwinning behoort aan Jezus!

Hij overwon!!! 
Toen Hij aan het kruis stierf!!! 

Ik was dood door mijn zonden …. maar 
God heeft mij samen met Christus 
levend gemaakt toen Hij al mijn zonden kwijtschold. 
Hij heeft het document met voorschriften 
waarin ik werd aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd 
door het aan het kruis te nagelen….

Col.2:15: 
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd!!!

Jezus is overwinnaar, en ik met Hem!

Als je dit gelooft staat jouw naam 
in Zijn handpalm gegrift en 
je mag dit met mij zeggen en proclameren
over elke situatie in je leven.


Jezus is Overwinnaar! 
Als christenen staan we 
standvastig in geloof en 
blijven we aan de waarheid vasthouden. 
We volharden, des te meer tijdens beproevingen, 
moeiten en verdrukking,  
omdat we meer dan overwinnaars zijn!


Who will stand against the Lord?
No one can
No one will
Who will stand against the king?
No one can
No one will

Oh oh oh

Victory belongs to Jesus
Victory belongs to Him
Oh oh oh

I said, who can stand
 (who can stand against the Lord?)
No one (no one can)
No one (no one will)
Yes, who can stand
 (who can stand against the king?)
Nobody can (no one can)
No one will (no one will)
Oh oh oh

Victory belongs to Jesus!!!  

Rom.5: 3-6
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Jac. 1 2-6
Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof,…..


Jac.5 11
Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

II Petr.1  5-8
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.


Heb.12 1-3
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem,….

1 opmerking: