zaterdag 31 december 2022

Goodbye & welcome

2022
Terugkijken
Mooie herinneringen ophalen
Gedenken en danken
Zegeningen tellen….
Er is zoveel om dankbaar voor te zijn
Dankbaar, zo dankbaar, 
zo gezegend.....
Laten we danken met elkaar
Hem danken en bedanken
Samenkomen met een zeer dankbaar hart
Samenkomen in Zijn naam
Samenkomen rond Zijn naam
Samenkomen en danken
 u gedenkende bij mijn gebeden
Dat Zijn liefde en vreugde
jouw deel zullen zijn
Zijn overweldigende kracht
tot lof van Zijn heerlijkheid
Wees gezegend!
     
Fijne jaarwisseling!

Efeze 1:3
Gezegend zij de God en 
Vader van onze Here Jezus Christus, 
die ons met allerlei geestelijke zegen 
in de hemelse gewesten gezegend heeft 
in Christus
     
en verder...
Numeri 6
De Here nu sprak tot Mozes: 
Spreek tot Aäron en zijn zonen: 
Zó zult gij de Israëlieten zegenen:
De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over 
u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe Zijn Aangezicht 
over u en geve u vrede.
Zo zullen zij Mijn naam 
op de Israëlieten leggen, en 
Ik zal hen zegenen.
Jesaja 60
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en 
de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
     
over u zal de Here opgaan en 
Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
Exodus 34:29
Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, – de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde – wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten