dinsdag 2 augustus 2016

Gebed in de tuin


Dit profetisch kunswerk raakt mij. 
Het is heel mooi geschilderd en 
laat de houding van de Here Jezus zien 
in gebed met de Vader. 
Hier zie je Zijn houding van verootmoediging en strijd.

Schilderij van Carolina Banza: Jezus bid in de tuin. 
Woord van de Heer:
 "Ik wil dat je bid als Mijn Zoon heeft gebeden. 
Verootmoedig jezelf voor Mij, en 
Ik zal antwoorden op je gebed. 
Maak je geen zorgen voor morgen. 
Je weet niet wat morgen brengt.

*******

Math.26:26-28 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, 
sprak de zegen uit, brak het en 
gaf het aan zijn discipelen en zeide: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 
En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en 
gaf hun die en zeide: 
Drinkt allen daaruit. 
Want dit is het bloed van mijn verbond, 
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

De Here viert avondmaal voor Zijn lijden en sterven. 
Dit is bijzonder!Getsemane

Joh.18 Na dit gezegd te hebben, 
ging Jezus met zijn discipelen naar 
de overzijde van de beek Kidron, 
waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging.

Math.26:37,39,42,47 Hij begon bedroefd en beangst te worden. 
Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad
zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 
Ten tweeden male, ging Hij heen en bad
zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan,
 tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede!  
Hij bad ten derden male
opnieuw dezelfde woorden sprekende...... 

Dan zegt Hij tegen Zijn discipelen:
Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.Een prachtig nummer van  Communion - Not My Will
KLIK HIER om te luisteren en wordt stil...

6 opmerkingen: