zaterdag 5 februari 2022

Nineve verteerd

Bijbeljournal Nahum 3
De toren gaat om
De stad verteerd en wordt verpletterd
De aanzienlijken als sprinkhanen
Ze vliegen weg....
Kooplieden zijn talrijker dan de sterren

Nahum 3
Wee de bloedstad, louter leugen, 
vol van verscheuring, zonder ophouden rovend! 

Hoor, zweepgeklap! hoor, wielengeratel! en 
jagende paarden en opspringende wagens, 
steigerende rossen en vlammende zwaarden en 
bliksemende lansen, en tal van verslagenen, 
een menigte doden, en eindeloos veel lijken; 
men struikelt over hun lijken – vanwege 
de vele hoererijen der hoer, 
uitnemend in bevalligheid, 
meesteres in toverkunsten, 
volken verkopend door haar hoererijen, en 
geslachten door haar toverkunsten.
 
Zie, Ik zál u! luidt het woord 
van de Here der heerscharen, 
Ik til uw slippen op 
tot aan uw aangezicht, en 
Ik laat aan de volken uw naaktheid zien, 
aan de koninkrijken uw schaamte. 

Ik werp vuil op u, 
Ik maak u te schande en stel u ten toon, 
zodat al wie u ziet, van u wegvlucht en zegt: 
Verwoest is Nineve! 
Wie zal haar beklagen? 
Waar zal ik troosters voor u zoeken?
Zijt gij beter dan No-Amon, 
dat gelegen was aan de stromen, 
door water omgeven, 
welks voorwal een zee, 
welks muur water was? 

Ethiopiërs en Egyptenaars waren zijn kracht en 
dat zonder getal, Putieten en 
Libiërs waren u tot hulp.

 Toch is het gevankelijk in ballingschap gegaan, 
toch zijn zijn zuigelingen verpletterd 
op alle hoeken der straten; 
over zijn aanzienlijken heeft men 
het lot geworpen, en 
al zijn groten zijn in boeien geklonken.

Ook gij zult dronken worden, 
gij zult beneveld zijn, ook 
gij zult een schuilplaats zoeken tegen de vijand. 

Al uw vestingen zijn vijgebomen 
met vroegrijpe vruchten; 
worden zij geschud, 
dan vallen zij de eter in de mond.
 
Zie, uw manschappen binnen u zijn vrouwen; 
voor uw vijanden hebben de poorten 
van uw land zich wijd geopend; 
het vuur heeft uw grendelbomen verteerd.

Schep u water voor de belegering, 
versterk uw vestingwerken; 
ga in de klei, treed het leem, 
grijp de tichelvorm aan! 

Dáár zal het vuur u verteren, 
het zwaard u verdelgen, u verteren gelijk de verslinder. 
Wees zo menigvuldig als verslinders, 
zo menigvuldig als sprinkhanen – 
gij hebt uw kooplieden talrijker gemaakt 
dan de sterren des hemels – 
verslinders ontplooien de vleugels en 
vliegen weg. 

Uw aanzienlijken zijn als sprinkhanen, 
uw ambtenaren als een zwerm sprinkhanen, 
die zich, zolang het koud is, 
op de muren legeren; als de zon opgaat, 
vliegen zij weg, en onbekend is hun plaats. 
Waar zijn zij? 

Uw herders sluimeren, koning van Assur, 
uw geweldigen liggen terneer; 
uw volk is verstrooid op de bergen, 
zonder dat iemand het verzamelt. 

Geen herstel is er voor uw breuk, 
ongeneeslijk is uw wonde. 
Allen die de mare over u horen, 
klappen over u in de handen, want 
over wie is uw boosheid niet voortdurend heengegaan?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten